PART OF THE THOMAS COOK GROUP

Rekisteriseloste ja evästeet

Asiakasrekisteri ja evästeet

Rekisteriseloste

Tjäreborgin asiakastietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Tjäreborgin asiakasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä

Oy Tjäreborg Ab (jäljempänä ”Tjäreborg”)
y-tunnus: 0114101-6
Urho Kekkosen katu 3 B, 5. Kerros
00100 Helsinki
Puhelin: (09) 123 7200

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kenneth Treuthardt
c/o Oy Tjäreborg Ab
Puhelin: (09) 123 7325
Sähköposti: kenneth.treuthardt@tjareborg.fi

Rekisterin nimi

Tjäreborgin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”Tjäreborgin asiakasrekisteri”)

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Tjäreborgin, sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja Tjäreborgin huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, mukaan lukien etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Tjäreborgin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Tjäreborgin käyttötarkoitusten kanssa

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamisajankohta ja -tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tarjouspyynnöt, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)

Rekisterissä voidaan käsitellä uutiskirjeasiakkaista lisäksi seuraavia tietoja:

 • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • postiosoite

Rekisterissä voidaan käsitellä Omat sivut –asiakastilin avanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • salasana
 • puhelinnumerot
 • käyttäjänimi
 • rekisteröidyn laatimat matkakertomukset sekä asettamat matkavahdit

Rekisterissä voidaan käsitellä varauksia ja ostoja tehneistä asiakkaista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • kieli
 • terveydentilaa tai muuta matkan toteuttamiseen tarpeellista asiaa koskevat tiedot (mm. pyörätuolitieto)
 • samalla varauksella olevien kanssamatkustajien etu- ja sukunimet, syntymäajat sekä terveydentilaa tai muuta matkan toteuttamiseen tarpeellista asiaa koskevat tiedot
 • lisäpalveluita koskevat tiedot (esim. ateria-, bussikuljetus-, vakuutus- ja retkitiedot)
 • passi- ja viisumitiedot
 • yhteisöasiakkaiden osalta yhteyshenkilöiden työpaikkaa tai muuta yhteisöön liittyvää roolia koskevat tarpeelliset tiedot
 • asiointia koskevat tiedot (esim. tiedot rekisteröidyn ostamista tuotteista ja palveluista sekä niiden käyttämisestä, toimitustiedot sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisten palvelujen käytön yhteydessä, kuten verkkokaupassa, sosiaalisessa mediassa ja muissa sähköisissä palveluissa sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Tjäreborgin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä, Tjäreborgin yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Matkojen toteuttamiseksi tarpeellisia tietoja säännönmukaisesti luovutetaan tai siirretään käytettäväksi Tjäreborgin lukuun lentoyhtiöille, hotelleille, bussiyhtiöille, retkiä järjestäville agenteille, autovuokraamoille, matkustusasiakirjoihin liittyville viranomaisille sekä viisumien osalta suurlähetystöille.

Muilta osin tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Tjäreborgin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Tjäreborgin käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tjäreborg voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Tjäreborgin suoramarkkinointirekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä

Oy Tjäreborg Ab (jäljempänä ”Tjäreborg”)
y-tunnus: 0114101-6
Urho Kekkosen katu 3 B, 5. Kerros
00100 Helsinki
Puhelin: (09) 123 7325200

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kenneth Treuthardt
c/o Oy Tjäreborg Ab
Puhelin: (09) 123 7325
Sähköposti: kenneth.treuthardt@tjareborg.fi

Rekisterin nimi

Tjäreborgin suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • arvo
 • ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • kieli
 • yksi rekisteröityyn liitettävä muu kuin edellä mainittu tunnistetieto (esim. tyypillinen matkaseurue)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Tjäreborgin suoramarkkinointirekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Tjäreborgin käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Tjäreborgin verkkopalveluiden käyttöehdot

Tietoa verkkopalvelun evästeistä

Tjäreborg kerää tjareborg.fi sivuston käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") avulla. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädännön puitteissa evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa käyttäjän käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja kehittää sivustoa edelleen. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään myös viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Evästeiden avulla kerätään tyypillisesti tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, milloin ja mitä www-sivuja käyttäjä on selannut, mitä käyttäjä on sivustolla nähnyt ja klikannut, mitä verkkoselaimia ja minkälaisia päätelaitteita käyttäjät käyttävät sekä vastaavaa luonteeltaan anonyymia käyttäjätietoa.

Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Jo tallentuneet evästeet voi halutessaan myös poistaa. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.

Plussa-edun saaminen vaatii että selaimessa evästeiden asettaminen on sallittu.


Tietoturvakysymyksissä tai -ongelmissa, ole hyvä ja yhteyttä osoitteeseen info@tjareborg.fi

 

...