Tästä ilmastokompensaatiossa on kyse – kysymyksiä & vastauksia

Miksi Tjäreborgilla on ilmastokompensaatio?
Haluamme, että ansaitun ja odotetun lomamatkan toteuttaminen kestävämmin on helppoa. Sen vuoksi hyvitämme jokaisen lentomatkan päästöt asiakkaidemme puolesta. Lisäksi ilmastokompensaatio koskee Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels ja Ocean Beach Club by Sunwing konseptihotelleja sekä järjestämiämme bussikuljetuksia lentokentän ja lomahotellin välillä.

Matkailulla on paljon positiivisia vaikutuksia, ala on suuri työllistäjä ja mahdollistaa eri kulttuurien välisiä kohtaamisia, mutta se myös tuottaa haitallisia kasvihuonekaasuja.
Tavoitteenamme on vähentää haitallisia ilmastovaikutuksia, ja kattava ilmastokompensaatio on tärkeä edistysaskel matkallamme ilmastoneutraaliksi yritykseksi.

Mitä lomamatkan ilmastokompensaatio tarkoittaa?
Me jaamme asiakkaidemme kanssa intohimon matkailuun, ja olemme tuottaneet suomalaisille lomaelämyksiä ja -muistoja jo yli viidenkymmenen vuoden ajan. Haluamme tehdä niin jatkossakin.

Huhtikuusta 2019 alkaen olemme kompensoineet kaikki asiakkaidemme lentomatkat investoimalla erilaisiin hankkeisiin, joiden kautta pystytään vähentämään päästöjä saman verran kuin lennoista aiheutuu. Kompensoinnissa huomioidaan kaikki kasvihuonekaasut, ei pelkästään hiilidioksidipäästöt. Kompensaatio koskee kaikkia asiakkaitamme, riippumatta siitä, millaisen matkan tai minkä lentoyhtiön he ovat valinneet.

Uutta syyskuusta 2019 eteenpäin:

  • Ilmastokompensaation piiriin kuuluvat myös konseptihotelleissamme syntyvät energian ja veden kulutukseen sekä jätehuoltoon liittyvät päästöt. Kompensaatio kattaa sekä hiilidioksidin että muita kasvihuonekaasuja, kuten typen ja rikin oksideita.

  • Ilmastokompensaaation piiriin kuuluvat myös kaikki yhtiön järjestämät bussikuljetukset lentokentän ja lomahotellien välillä. Kuljetusten aiheuttamien päästöjen laskenta perustuu GHG-protokollaan, joka on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan.

Kompensointihankkeet hyödyttävät lisäksi ihmisiä ja yhteisöjä mm. luomalla työpaikkoja, parantamalla infrastruktuuria tai edistämällä terveyttä ja hyvinvointia.

Ilmastokompensaatio on tärkeä edistysaskel matkallamme ilmastoneutraaliksi yritykseksi, ja uskallamme väittää, että tarjoamme nyt matkailualan kattavimman kompensaatio-ohjelman.

Mitkä lennot ja hotellit kuuluvat kompensaation piiriin?
Ilmastokompensoimme kaikki lennot riippumatta siitä, onko kyseessä oma lentoyhtiömme tai jokin yhteistyökumppaneistamme tai onko kyseessä lomalento tai reittilento. Kompensoimme myös oman henkilökuntamme työmatkalennot.

Lennon polttoaineen palamisessa syntyvät hiilidioksidi- ja muut kasvihuonepäästöt korvataan investoimalla toisaalla esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon. Näin voidaan säästää lentoa vastaava määrä päästöjä.

Ilmastokompensation piiriin kuuluvat konseptihotellimme Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels ja Ocean Beach Club by Sunwing.

Mitä ilmastokompensaatio tarkoittaa?
Ilmastokompensaatio on yksi tapa kantaa vastuuta ilmastohaitasta, jota toimintamme aiheuttaa. Maksamalla ilmastokompensaatiota kasvihuonekaasuja voidaan vastaavasti toisaalla vähentää saman verran. Tavallaan voisi ajatella, että kompensaatiossa maksetaan siitä, että joku huolehtii jätteestä asianmukaisesti sen sijaan, että ne heitettäisiin luontoon.

Eikö ilmastokompensaatio ole vain tapa lykätä päästöongelma tulevaisuuteen?
Haluamme, että asiakkaidemme on helpompi tehdä ilmastotietoisia valintoja. Panostamme ilmastokompensaatioon, koska kaikkia toimintamme ilmastovaikutuksia ei vielä pystytä muilla keinoin estämään. Esimerkiksi tällä hetkellä ei ole olemassa tapaa, jolla voitaisiin lentää ilman päästöjä. Ilmastokompensaatio ei poista ongelmia, mutta se on askel eteenpäin. Jatkamme edelleen myös muita kestävän matkailun toimenpiteitämme kotimaassa, lennoilla ja lomakohteissa. Lue lisää

Millaisia hankkeita kompensaatio-ohjelmaan sisältyy?
Investoimme vesihuoltoprojekteihin Gambiassa ja Itä-Afrikassa, vesivoimaan Sri Lankassa, tuulivoimaan Turkissa ja Intiassa sekä lisäksi puunistutusprojektiin Espanjassa. Lue lisää projekteista

Millaisia yhteistyökumppaneita teillä on ja miten voitte varmistaa päästövähennykset?
Investoinnit kompensaatiohankkeisiin tapahtuvat yhteistyökumppanimme Natural Capital Partnersin kautta. NCP on maailmanlaajuisesti yksi johtavista toimijoista päästövähennyshankkeissa. Hankkeissa noudatetaan Carbon Neutral Protocol -standardia eli niissä huomioidaan kaikki kasvihuonepäästöt, ei ainoastaan hiilidioksidipäästöjä. Hankkeet ovat YK:n puhtaan kehityksen mekanismin (Clean Development Mechanism, CDM) ja yli 80 ympäristöjärjestön tukeman Gold Standard -laatusertifikaatin vaatimusten mukaisia.

Missä hankkeissa olette mukana?
Kompensaatio-ohjelmassamme sijoitetaan hankkeisiin Itä-Afrikassa, Gambiassa, Sri Lankassa ja Turkissa. Hankkeilla vähennetään globaalia päästömäärää ja samalla vaikutetaan myönteisesti yhteisöjen elämään esimerkiksi luomalla työpaikkoja ja edistämällä terveyttä. Parantamalla puhtaan veden saatavuutta voidaan vähentää puun käyttöä polttoaineena (veden puhdistamiseen keittämällä) ja parantaa ilmanlaatua. Hankkeilla on positiivinen vaikutus yli 125 000 ihmisen elämään.

Hankkeet ovat sertifioituja ja YK:n puhtaan kehityksen mekanismin (Clean Development Mechanism, CDM) tai Gold Standard -laatusertifikaatin vaatimusten mukaisia. Riippumaton arviointi varmistaa että hankkeet täyttävät nämä vaatimukset ja että ne ovat myös sosiaalisen vastuun ja kestävän kehityksen mukaisia. Olemme mukana kahdessa uudessa päästövähennyshankkeessa, joilla edistetään puhtaan veden saatavuutta ja myös luonnon monimuotoisuutta.

Mikä on Natural Capital Partners - NCP?
20 vuotta sitten perustetun NCP:n yhteistyökumppaneihin kuuluu tunnettuja yrityksiä, kuten H&M, SAS, Microsoft, PwC ja Sky. Yritys oli mukana perustamassa alan yhteistyöelintä ICROA:a (International Carbon Reduction and Offset Alliance) ja on kehittänyt standardeja yritysten päästöjen mittaamiseen ja ilmastotavoitteiden asettamiseen. Vuonna 2002 julkaistu ja vuosittain päivitettävä The Carbon Neutral Protocol sisältää yrityksille viisi konkreettista askelta selkeään, mitattavaan ja läpinäkyvään ilmastotyöhön, jonka tavoitteena on hiilineutraalius.

Mitä sillä tarkoitetaan, että hankkeilla on positiivista vaikutusta ihmisiin ja yhteisöihin?
Päästövähennysten ja ilmastonmuutoshaittojen torjumisen lisäksi hankkeilla edistetään myös muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, millä on positiivisia vaikutuksia hankealueiden ihmisiin ja yhteisöihin. Esimerkiksi Itä-Afrikan vesihuoltoprojektilla parannetaan puhtaan veden saatavuutta ja sanitaatiota, ja edistetään samalla myös terveyttä ja hyvinvointia, naisten ja tyttöjen asemaa (koska vedenhaku on yleensä naisten vastuulla) sekä myötävaikutetaan positiivisesti paikalliseen teollisuuteen, innovaatioihin ja infrastruktuuriin käyttämällä paikallista tekniikkaa ja kouluttamalla paikallista työvoimaa. Lue lisää projekteista

Miten päästöt lasketaan?
Laskelmat perustuvat 2017–2018 kerättyyn lentojen päästödataan. Hiilidioksidin osalta lukema on 890 000 tonnia. Hotellien ja kuljetusten aiheuttamien päästöjen laskenta perustuu GHG-protokollaan, joka on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan.

Ilmastokompensoitteko todella?
Ilmastokompensoimme lentojen aiheuttamat kasvihuonepäästöt lukuun ottamatta mahdollista päästökorkeuden vaikutusta, josta ei tällä hetkellä ole olemassa selkeää standardia. Ilmastokompensointi on tärkeä edistysaskel lentojen päästöhaittojen vähentämisessä, jotka osaltamme olivat esim. 890 000 tonnia hiilidioksidia (1 567 292 matkustajaa 2017–18).

Laajensimme ilmastokompensaatiota koskemaan kaikkien lentojen lisäksi myös tärkeimpiä hotellejamme sekä bussikuljetuksiamme lentokentän ja lomakohteen välillä. Ilmastokompensaatio on tärkeä edistysaskel matkallamme ilmastoneutraaliksi yritykseksi, ja uskallamme väittää, että tarjoamme nyt matkailualan kattavimman kompensaatio-ohjelman.

Eikö tämä ole viherpesua?
Ilmastokompensaatio täydentää Tjäreborgin muuta kestävyystyötä ja kompensoi niitä päästöjä, joita ei vielä pystytä muulla keinoin estämään. Ilmastokompensointi on yksi tapa vähentää toiminnastamme aiheutuvia ilmastovaikutuksia lentomatkoilla, lomakohteissa ja myös täällä kotimaan toiminnoissa.

Miten suhtaudutte biopolttoaineeseen?
Biopolttoaineiden kehitys on näkemyksemme mukaan avainasemassa lentopäästöjen nopeassa vähentämisessä ja pidemmällä aikavälillä välttämätöntä. Biopolttoaineen käyttöön siirtymisessä on kuitenkin vielä monia haasteita. Tuemme biopolttoaineiden tutkimusta ja käytön edistämistä NISAn (Nordic Initiative for Sustainable Aviation) kautta. Päätavoitteenamme on vähentää päästöjä, mutta lentopäästöjen ilmastokompensaatio on tärkeä edistysaskel työssämme.

Maksavatko matkat siis nyt enemmän?
Eivät. Maksamme kompensaation kaikkien asiakkaidemme puolesta. Teemme tämän siksi, että lennot muodostavat merkittävimmän osan lomamatkailun aiheuttamasta ilmastokuormituksesta, ja haluamme tehdä voitavamme sen minimoimiseksi. Siksi kompensoimme aivan jokaisen lentomatkan emmekä vain osaa niistä. Ilmastokompensaation piiriin kuuluvat myös omat konseptihotellimme Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels ja Ocean Beach Club by Sunwing sekä bussikuljetukset lentokentän ja lomahotellin välillä. Ilmastokompensaatio on tärkeä edistysaskel päästövaikuteusten vähentämisessä ja matkallamme ilmastoneutraaliksi yritykseksi.

Osa yrityksistä pyrkii ilmastopositiiviseksi, eikö se olisi hyvä tavoite?
Tällä hetkellä tavoitteenamme on ilmastoneutraalius, ja sen jälkeen voimme jatkaa kohti positiivisia ilmastovaikutuksia.

Mitä muuta teette kestävän matkailun hyväksi?
Oma lentoyhtiömme Sunclass Airlines on yksi Euroopan ilmastotehokkaimmista lentoyhtiöistä per matkustaja, ja pyrimme jatkuvasti laskemaan päästöjä entisestään. Samoin pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja tehostaa toimintaamme. 2015 uudistimme lyhyiden ja keskipitkien matkojen lentolaivastoamme. Lentoyhtiömme sai ISO 14 001 -ympäristösertifikaatin vuonna 2011 yhtenä ensimmäisistä lentoyhtiöistä maailmassa.

Olemme mukana NISAn (Nordic Initiative for Sustainable Aviation) toiminnassa ja pyrimme sitä kautta edistämään uusiutuvien polttoaineiden käytössä.

Kaikki omat konseptihotellimme, joissa noin 40 % asiakkaistamme asuu, käyttävät Travelife-ympäristösertifiointijärjestelmää. Siihen sisältyy ohjeistuksia ja arviointijärjestelmiä koskien ympäristönäkökohtia ja sosiaalista vastuuta, kuten työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet, energian ja veden kulutus ja jätteiden ja kemikaalien käsittely. Travelife on riippumaton organisaatio, jonka toiminnassa ovat mukana kaikki suurimmat eurooppalaiset matkanjärjestäjät. Sertifionti perustuu Travelifen riippumattomien auditoijien suorittamaan arvioon. Suosituimmilla Sunwing Family Resorts -hotelleilla on myös EU:n ympäristömerkki EU Ecolabel.

Sen lisäksi työskentelemme muun muassa eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi lomakohteissa. Olemme myös sitoutuneet vähentämään kertakäyttömuovin määrää 70 tonnia vuosina 2019–2020, erityisesti hotelleissamme ja lennoillamme.

Millä perusteella sanotte matkapaketin olevan kestävämpi tapa lomailla?
Lentojen, hotellihuoneiden ja bussikuljetusten optimointi siten, että tyhjiä paikkoja on mahdollisimman vähän tekee perinteisestä matkapaketista, esimerkiksi Kanariansaarille tai Mallorcalle, kestävämmän ja ilmastoystävällisemmän lomavaihtoehdon.

Ilmastokompensaatio täydentää Tjäreborgin kestävyystyötä ja kompensoi niitä päästöjä, joita ei vielä pystytä muulla keinoin estämään. Lentoyhtiömme Sunclass Airlines kuuluu maailman ilmastotehokkaimpiin lentoyhtiöihin, ja se jatkaa edelleen työtään päästöjen vähentämiseksi.

Tjäreborgin omat konseptihotellit, kuten Sunwing Family Resorts, Ocean Beach Club ja Sunprime Hotels, käyttävät globaalia Travelife-sertifiontijärjestelmää. Tjäreborg vastaa koko lomaketjusta yhteistyössä pitkäaikaisten paikallisten kumppanien kanssa.

Mitä kompensaatiohankkeiden erilaiset standardit tarkoittavat?
CDM
CDM-projektit täyttävät Kioton ilmastosopimuksen mukaiset puhtaan kehityksen mekanismeille (Clean Development Mechanism, CDM) asetetut kriteerit ilmastohyödyn jatkuvasta mittaamisesta ja YK:lle raportoivasta, ulkopuolisesta auditoinnista. Projektien keskeisiin kriteereihin kuuluu, että niitä ei olisi toteutettu ilman päästövähennystavoitteita ja kompensaatiosta saatavia varoja.

CDM-projektit ovat usein investointeja uusiutuvaan energian tuotantoon. Esimerkiksi tuulivoimalan rakentamisella Kiinaan, missä hiilivoimalla on suuri osuus energiantuotannossa, on selkeä ilmastovaikutus. CDM-projektit tukevat samalla kestävää kehitystä kohdealueella, ja niillä on positiivisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä ympäristövaikutuksia.

Gold Standard
Gold Standard kansainvälinen, ympäristöjärjestöjen, kuten WWF:n, perustama aatteellinen säätiö. Gold Standard -sertifiointi on ainoa standardi, jolla on yli 80 kansainvälisen ympäristöjärjestön hyväksyntä.

Välttämättömät evästeet tekevät verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivustolla navigoinnin ja pääsyn sivuston suojattuihin osioihin. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.
Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston ulkoasua tai toimintoja muuttavan tiedon tallentamisen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tekemäsi matkahaut. Näitä tarvitaan sivuston optimaaliseen toimintaan.
Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivuston kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja.
Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustolla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.